دیسک

دیسکهای سنگین

برای خرد کردن کلوخهای ناشی از شخم و ایجاد سطح یکنواخت و آماده سازی بستر بذر همچنین به عنوان وسیله ای برای خاک ورزی اولیه یعنی دیسک بدون شخم با توجه به شرایط خاک و رطوبت آن مورد استفاده در مزارع بزرگ به ویژه کشت و صنعت ها.

دیسکهای سبک (تاندوم و افست)

 • گلگیرهای قابل تنظیم موجب کارآیی بهتر در شرایط مرطوب می شود.
 • یاتاقان بلبرینگهای گردگیردار در محور پره ها موجب دوام و طول عمر دستگاه می باشند.
 • دیسکهای کششی چرخدار مجهز به جک تنظیم عمق می باشند.

موارد کاربرد

 • مخلوط کردن کود با خاک سطحی
 •  به عنوان ادوات خاک ورزی ثانویه برای شکستن کلوخهای ناشی از شخم و از بین بردن علفهای هرز و آماده سازی بستر بذر در خاکهای سبک

مشخصات ویژه

 •  وزن دیسک روی هر گروه از 72 تا 140 کیلوگرم در مدلهای مختلف انتخاب اصلح را برای شرایط متفاوت زمینی میسر می سازد.
 • سیستم تنظیم افقی (تراز کننده) باعث یکنواختی عمق کار و کاهش فشار بر تراکتور است.
 •  مجهز به شاسی سنگین و محکم برای کار در شرایط سنگین
 • تنظیم ارتفاع با جک هیدرولیک
 • هم پوشانی کامل پره ها - زمینی دیسک نخورده ای باقی نمی گذارد.
 •  گلگیرها در شرایط مرطوب قابل تنظیم هستند.
 •  ردیف جلو دارای پره دیسکهای لب کنگره ای است که باعث نفوذ بهتر در خاک و خرد کردن بقایای گیاهی و کلوخها می شود.