گزارش بازدید سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از مجتمع سبزکوش نگین  در ماهنامه کشاورز

 

ماهنامه کشاورز در آخرین شماره خود به گزارشی در زمینه­ی بازدید مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از مجتمع سبزکوش نگین پرداخت.

پاراگرافی از گزارش:

جناب آقای مهندس محمدمیری: با توسعه کار از سال 1373 تاکنون با اخذ نمایندگی  از معتبرترین کمپانی های دنیا، تراکتورهای باغی، تراکتورهای دوچرخ، دستگاه تیلر،اره،علفزن،شمشادزن و بسیاری دستگاه ها کوچک زراعی و باغی را به دست کشاورزان زحمت کش ایرانی رسانده ام.

 

متن کامل گزارش را می توانید در شماره 458 ماهنامه کشاورز مطالعه نمایید.