محصول SPEED FRANCE فرانسه

نخ حرفه ای با دوام بالا

قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر و در طولهای مختلف

مناسب برای برش علوفه نازکتر و با تراکم کمتر 

مناسب برای مصارف خانگی