محصول SPEED FRANCE فرانسه

نخ های دندانه دار

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمتر 

مناسب برای زمینهای با تراکم بالای علوفه 

برشی تمیز بدون تغییر رنگ گیاه

کیفیت توأم یک نخ خوب و یک تیغه مضرس