در مقاله زیر، ارزیابی فنی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم و تعیین روشها و ماشین های مناسب انجام گرفته است. برای مشاهده مشروح مقاله به صورت PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید

ادامه مطلب