برای اطلاع از نحوه کارکرد و سرویس صحیح یک زنجیر، ابتدا بایستی با ساختار کلی زنجیرهای اره موتوری آشنا شوید. بدین منظور ابتدا به تشریح برخی اصطلاحات رایج در این زمینه می پردازیم:

زنجیر: با گردش زنجیر به دور تیغه راهنما و برخورد آن با چوب، عمل برش انجام می شود. طول و گام زنجیر متناسب با نوع اره زنجیری و تیغه راهنما می باشد، همچنین انواع مختلف زنجیر موجود است که هرکدام مناسب انجام برش چوب های مختلف می باشند.

زنجیر از اجزایی تشکیل شده است که در شکل زیر نشان داده می شود: 

دندانه برنده: زنجیر اره دارای دنده های برنده چپ و راست می باشد. هر دندانه برنده دارای یک صفحه بالایی و یک صفحه کناری است که با زاویه ظریفی تیز شده اند و  باید مرتبا تیز نگه داشته شوند تا اره عملکرد خوبی داشته باشد. صفحه بالایی، رنده را در چوب جلو میبرد و صفحه کناری دیواره مسیر برش را میبرد. نوک رنده مقطع بافت چوب را میبرد. رنده دارای یک برآمدگی می باشد  که محدود کننده عمق نامیده میشود و کار آن کنترل مقدار چوب برداشته شده در هر گزش است.

لینک:  زبانه قسمتی از لینک است که به واسطه آن چرخ زنجیر محرک، زنجیر را به حرکت میاندازد. قلاب زبانه برای روغنکاری مسیر گوشواره در تیغه راهنما در خود روغن نگه میدارد. همچنین قلاب مانند یک رنده عمل کرده و شیار تیغه راهنما را تمیز نگه میدارد. زبانه با حرکت در شیار تیغه راهنما، زنجیر را در راستای تیغه نگه میدارد.

پلیت و پرچ: پلیت و پرچ، لینک و دندانه برنده را به هم متصل کرده و فاصله بین گوشوارههای رنده را تأمین میکند.

اجزای زنجیر به گونه ای نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند که هر کدام وظایف خود را در زمان لازم انجام میدهند با حرکت زنجیر در مقطع چوب، رنده که یک در میان به صورت چپ و راست قرار گرفته است ضمن فرورفتن در چوب مسیر حرکت زنجیر در چوب را باز میکند تا نهایتا مقطع چوب بریده میشود.

شاید در ابتدا تمام زنجیرها شبیه هم به نظر برسند، این در حالیست که این زنجیرها قابل مقایسه نیستند. هیچگاه در هنگام تعمیر و تعویض زنجیر، از قطعات دست دوم یا تقلبی استفاده نکنید. 

  • گام

لغت گام(فاصله بین دو دندانه) اغلب بیانگر مفهوم اندازه است. هرچه گام بزرگ تر باشد (که این اندازه با دقت هزارم اینچ محاسبه می شود)، طول زنجیر بلندتر است. اندازه گام با اندازه گیری نصف فاصله بین مرکز سه میخ پرچ متوالی تخمین زده می شود. 

  • محدود کننده عمق اره موتوری

محدود کننده عمق همان ضخامت زبانه درایو لینک است که با فرورفتگی گایدی زنجیر منطبق می شود و همچنان با واحد هزارم اینچ بیان میگردد. چهار اندازه استاندارد برای گیج وجود دارد: 1/1، 3/1، 5/1 و 6/1 سانتی متر. گیج زنجیر بایستی حتما با اندازه گیج گاید زنجیر مطابقت داشته باشد. 

نکات فنی:

1-      گام زنجیر باید با گام اسپراکت درایو و اسپراکت گاید بار مطابقت داشته باشد.

2-   محدودکننده عمق زنجیر باید با گاید زنجیر مطابقت داشته باشد. هرگونه عدم تطابق در قطعات زنجیر به خوردگی و شکستن زنجیر، گاید و اسپراکت درایو منجر می شود.

  • شیار

شیار زنجیر، پهنای کلی شکافی را که اره در چوب ایجاد می کند را مشخص می کند. شیار زنجیر را از آخرین نقطه چپ تا آخر نقطه راست برنده اندازه می گیرند. 

شیار زنجیر

برگشت اره چیست؟

حرکت ناگهانی و سریع اره موتوری به سمت عقب یا جلو را برگشت اره می گویند. این برگشت ناگهانی می تواند به دلیل برخورد لبه بالایی نوک اره با شاخه یا تنه درخت و یا زمانی که چوب یا شاخه در هنگام انجام عمل برش با سر تیغه اره، به دور زنجیر پیچیده می شود، اتفاق بیفتد.

  برای اجتناب از برگشت اره در هنگام کار دقت کافی را داشته باشید. همچنین نوک اره را در محل مطمئنی قرار دهید.