یونجه با نام علمی.Medicago sativa L مهم ترین گیاه علوفه ای در ایران و بسیاری از نقاط جهان است. این گیاه به دلیل بالا بودن ارزش غذایی و امکان کاشت در اقلیمهای مختلف به ملکه نباتات علوفاه ای مشهور شده است. امکان برداشت چندباره یونجه در هر کشت (در برخی مناطق تا 17 بار) این گیاه را به محصولی استراتژیک و اقتصادی تبدیل نموده است.کشت یونجه از گذشته دور بین سالهای 200 تا 1000 قبل از میلاد (در ایران مرسوم بوده و حدود سال 500 قبل از میلاد این گیاه از ایران به یونان برده شده و سپس به سایر نقاط اروپا و جهان راه یافته است. سطح زیر کشت یونجه در جهان بیش از 20 میلیون هکتار است که آمریکا با 5/10 میلیون هکتار بالاترین سطح زیر کشت را دارد. متوسط سطح زیر کشت یونجه در ایران طی ده تا گذشته 600 هزار هکتار (رده هشتم جهانی) بوده است. در سال 83-1382 کل سطح زیر کشت ایران 592658 هکتار و میزان تولید آن 4367354 تن بوده است.

برداشت یونجه، به دلیل محتوای پروتئینی بالا و فرصت بحرانی برای برداشت، همواره با اهمیت بالایی روبرو بوده است. بسیاری از دستگاه ها و روش ها در از ابتدا برای برداشت یونجه آزمون شده اند و هر کدام مزایا و معایب ویژه خود را داشته اند.

به طور معمول فاکتورهایی که برای ارزیابی ماشین های یونجه چین استفاده می شوند شامل: میزان سوخت مصرفی، سرعت خشک شدن و تلفات درو می باشد. دروگرهای رایج برای برداشت یونجه در ایران شامل دروگرهای دوچرخ، سه چرخ، سواترها و دروگرهای بشقابی می باشند.

طی تحقیقی که در 1388 توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان، در جیرفت انجام گرفت، با توجه به اینکه اثر معنی داری بین سرعت خشک شدن یونجه در دروگرهای استوانه ای عقب سوار، شانه ای عقب سوار و دوچرخ مشاهده نشد، دروگرهای دوچرخ دارای کمترین مصرف سوخت شناخته شدند. از طرفی از آنجاییکه در برداشت علوفه برای مصرف دام، بحث افت دانه به مراتب کمتر مد نظر است، استفاده از یک دروگر با مصرف سوخت و نیاز توانی پایین تر منطقی می نماید.

از طرف دیگر، در پروژه ای که در غالب "مقایسه عملکرد مزرعه ای سه نوع ماشین برداشت یونجه و تأثیر آن ها بر عملکرد کیفی و کمی محصول" توسط دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد، دروگر سه چرخ خودرو با توجه به کشت نواری منطقه، مناسب ترین ماشین درو یونجه شناخته شد، به طوری که بیشترین بازده محصول را در بر داشت. سواترها به دلیل محدودیت عرض کار مؤثر خود کمترین بازده محصول و دروگرهای استوانه ای بیشترین سوخت مصرفی را در بر داشتند.

مدیریت مزرعه یونجه و چگونگی استفاده از ماشین های برداشت در سرعت زمان برداشت مؤثر است و هر چه این زمان کمتر شود امکان تلفات محصول کمتر می شود و در شرایطی منجر به افزایش تعداد چین در سال می گردد. بنابراین سرعت کار و تلفات ناشی از کاربرد ماشین در افزایش محصول مؤثر می باشد که این موضوع باعث شده است انواع مختلف ماشین های برداشت برای شرایط متفاوت طراحی و ساخته شوند.

امروزه با تنوع کارکرد و قیمت ماشین آلات و ادوات برداشت علوفه، کشاورزان قدرت بالایی برای انتخاب دستگاه مناسب خود دارند. سبز کوش نگین ضمن ارائه گستره وسیعی از تنوع محصولات، روش های بهینه برداشت این محصول استراتژیک را پیشنهاد می کند.

در مطالب بعدی مبحث انواع مختلف دروگر به تفصیل دنبال می شود.