در مطلب پیش به اهمیت حذف علف های هرز در گیاه زعفران اشاره کردیم. همچنین در آبیاری گیاه زعفران، پس از آبیاری اول بفاصله 15 - 20 روز بعد از آن اولین گلهای زعفران ظاهر می شوند بدیهی است که مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نمی دهد. از اوایل فروردین تا زمانیکه رنگ برگها به زردی مایل شود هر 12 - 6 روز یکبار آبیاری انجام می شود.باید توجه داشت که بعد از وجین یک نوبت آبیاری به تاخیر بیفتد تا علف های هرز از بین رفته و مجددا سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پیاز موثر است.  یکی دیگر از عملیات مهم در مرحله داشت گیاه زعفران، شکستن سله خاک است. سله شکستن زمین باعث می شود که جوانه های گل با سهولت بیشتری از خاک بیرون آمده و رشد قوی و مطلوبی داشته باشند. بعد از آبیاری اول به محض گاورو شدن زمین سطح مزرعه باید سله شکنی شود بنحوی که پیازها صدمه نبینند بهترین وسیله سله شکنی کج بیل و بیل شیار دار و گاوآهن ایرانی و کولتیواتور است. سله شکنی باعث می شود که گلها به آسانی از خاک بیرون آمده و کود حیوانی با خاک مخلوط گردد. همچنین این عمل به حفظ رطوبت زمین و تهویه خاک کمک می کند. از طرفی چنانچه خار و خاشاکی در سطح زمین باشد همراه سله شکنی به زیر خاک رفته و مزاحم برداشت نمی شود. سله شکنی مزارع زعفران درابتدای فصل رشد این محصول، یکی از عملیات های حساس مرحله داشت بوده که می بایست بطریقه ای دقیق انجام گیرد زیرا که دراین زمان جوانه های زعفران تا نزدیکی سطح خاک بالا آمده اند پس از اولین آبیاری سالیانه زعفران کشاورزان به منظور تسهیل در بیرون امدن گل ها سله ایجاد شده درسطح خاک را با استفاده از وسایل مختلفی از بین برده و خاک روی پیاز را نرم می کنند. عمق خاک ورزی جهت سله شکنی بستگی به فاصله جوانه های زعفران تا سطح خاک دارد که این خود نیز تابعی از زمان ابیاری و شرایط اب و هوایی منطقه است هرچه زمان آبیاری اولیه زعفران به تاخیر افتاده و دیرتر انجام گیرد جوانه های زعفران به سطح خاک نزدیک تر شوده و عملیات سله شکنی حساس تر می گردد.