مدل: SKN5000
نوع موتور: دوزمانه 36cc
حجم: 20 لیتر 
وزن خالص بدون محلول: 8.500kg
حداکثر دبی سمپاشی: 6g/kw.h
فشار: 25bar
   

 

شرح دستگاه: 

سمپاش های پشتی موتوری به منظور سهولت کار و نیز افزایش بازده عملیات سمپاشی، ساخته و ارائه شده اند که موتور توان لازم برای تأمین فشار در مایع سم و پاشیدن آن را تأمین می کند.