دروگر علف چین Duplex، محصول شرکت BCS ایتالیا، با عرض کار 182 سانتی متر، و تجهیزات هیدرولیک، امکان تغییر زاویه از +90 تا 55- رابه راحتی فراهم نموده و مانور پذیری فوق العاده ای دارد.