تهیه بستر بذر از ابتدایی ترین عملیات کشاورزی در یک زمین زراعی است که اگر به درستی و به موقع انجام نشود، تمام مراحل رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد. در ویدیو زیر به این نکته اشاره می نماید که یک تیلر BCS تقریبا 12 برابر یک نیروی کاری انسانی می تواند به افزایش راندمان مزرعه کمک کند. به طوری که در یک زمین مشخص، اگر تهیه هر بستر بذر یک تا دو ساعت توسط ابزار دستی طول بکشد، توسط تیلر کلتیواتور BCS، در هر ساعت 12 بستر بذر قابل تهیه می باشد.