زهکشی مناسب و وجود خلل و فرج کافی در خاک مورد کشت باغات کیوی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین این گیاه در خاک‌های عمیق آبرفتی بهترین رشد را دارد. در خاک‌های لومی و سیلتی‌لوم بهتر از خاک‌های شنی‌لوم رشد می‌کند. خاک مناسب کشت این گیاه بایستی سبک و غنی از مواد آلی و دارای زهکشی مناسب بوده و عمق کافی داشته باشد. به همین سبب شخم خاک زیر کشت باغات کیوی به خصوص در مناطق شمالی کشور، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. 

در ویدیو زیر، کارکرد دستگاه تیلر Euro5،ساخت ایتالیا، را در باغات کیوی منطقه تالش می توانید ملاحظه کنید.