یکی از مهم ترین کاربردهای تراکتورهای دوچرخ BCS، استفاده از آنها در تهیه بستر بذر گلخانه می باشد. این دستگاه، به دلیل ابعاد کوچک و قدرت فوق العاده خود، بسیار مورد توجه گلخانه داران قرار گرفته است. همانطور که در این ویدیو می بینید، پیش از خاک ورزی، پوشش UV  مشکی رنجی به مدت 2-3 هفته به منظور تضعیف علف های هرز و گیاهان کشت قبلی بر روی خاک کشیده شده است.  

بسترهای بالایی در طول زمان میل به نشست پیدا می کنند. بنابراین برای آماده سازی این بستر از یک گاوآهن دوار متصل به BCS استفاده شده است.

همچنین با استفاده از چنگه های دستی، هوادهی عمقی خاک انجام می شود تا بستر رشد ریشه در کشت بعدی ایجاد گردد. درنهایت بذر پاشیده و با خاک مخلوط گردید.