برداشت علوفه به سرعت در انجام عملیات نیاز دارد تا بهترین نتیجه در اثر استفاده از شرایط نظیر هوا، تجهیزات، نیروی کار و توان ماشینی حاصل شود و چندین عملیات بتواند در زمان مشخص انجام شود. همچنین میزان علوفه برداشت شده نیز باید با ظرفیت دستگاه های ساقه ساز، سواتر، بیلر و... مطابقت داشته باشد.

از آنجاییکه به دلیل محدودیت شدید زمانی در برداشت علوفه، تمام عملیات باید کاملا به موقع و با کمترین اتلاف وقت انجام شود، صحت عملکرد دستگاه های انتخابی و مانورپذیری آن ها باید همواره مد نظر قرار گیرد. به عبارتی، باید فاکتورهای تأثیرگذار در افزایش زمان بیکاری دستگاه کنترل شده تا عملیات بعدی بتوانند به موقع انجام شوند. هرچند، موارد دیگری نظیر زمان بندی صحیح عملیات و ترتیب صحیح و مسیر مناسب برای انجام آنها نیز باید مد نظر قرار بگیرد. در مناطق گرم و خشک، علوفه می تواند در همان روز برداشت، بسته بندی و حمل شود تا از کاهش کیفیت آن جلوگیری بعمل آید.

در برداشت علوفه، به خصوص یونجه، فشار بیش از حد وزن ادوات و ماشین آلات،  می تواند سبب کاهش کیفیت و عمر علوفه برداشت شده شود. از همین رو استفاده از ادواتی با وزن کمتر و نیاز توانی کمتر حائز اهمیت می باشد. علف چین های پشن تراکتوری DUPLEX، با وزنی معادل 260 کیلوگرم، به وسیله تراکتورهایی با حداقل توان 20hp  می توانند به کار گرفته شوند. این در حالیست که در مقالات فائو پیرامون برداشت علوفه، توانی کمتر از 40 اسب بخار برای دروگرهای پشت تراکتوری علف چین در نظر نگرفته است. از طرف دیگر، دروگرهای یونجه چین داپلکس توانایی برداشت حداقل 1 هکتار علوفه در هر ساعت را دارند.

یک دروگر باید بتواند به صورتی علوفه را بچیند که بسیاری از عملیات ضروری در همان روز قابل انجام باشند. یک دروگر با عرض کار حداقل 1.8 متر، متصل به تراکتوری با سرعت 15 کیلومتر بر ساعت، می تواند حدود 2 هکتار در هر ساعت برداشت واقعی داشته باشد. برای افزایش عملکرد، به هیچ وجه افزایش عرض کار توصیه نمی شود زیرا مسیر مورد نیاز برای چرخ های تراکتور در عملیات بعدی (نظیر شانه زدن، جابجا کردن، بسته بندی) مسدود می شود و در صورتی که عرض نوار علوفه کمتر از 1.6 نیز باشد، سرعت خشک شدن علوفه کاهش می یابد. دروگرهای یونجه چین DUPLEX با عرض کار 182 سانتی متر، کاملا مناسب با عملیات مختلف تهیه علوفه خشک کردنی تهیه شده اند.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در زمان برداشت، زمان دور زدن ادوات است. دروگرهای پشت تراکتوری DUPLEX با امکان تغییر زاویه از 90+ تا 55- مانورپذیری بسیار مناسبی را جهت کاهش زمان های تلف شده در حرکت دستگاه به وجود آورده است.

از طرف دیگر،  یک دروگر خوب باید بتواند به صورت مداوم و بدون گرفتگی، حتی در انبوه ترین حجم علوفه به کار خود ادامه دهد. در کاتربارهای با تیغه دوتایی به دلیل حرکت رفت و برگشتی هر دو ردیف تیغه در جهت های مقابل یکدیگر، کمتر احتمال گرفتگی وجود دارد. همچنین در این تیغه ها احتمال شکستگی نیز کمتر است. برجسته ترین ویژگی دروگرهای پشت تراکتوری DUPLEX، وجود تیغه های دوتایی در آنهاست.