شناسایی موتور هندا GX35 اصل تایلند 

در محل نشان داده شده در تصویر 1 هولوگرام شناسایی توسط شرکت هندا نصب شده است.

 

تصویر 1

در تصویر 2، به وضوح هولوگرام نام HONDA را مشاهده می‌کنید.

 

تصویر 2

شرکت هندا برای مشخص شدن موتورهای اصلی از موتورهای کپی در بازار هولوگرام ویژه‌ای روی موتور نصب کرده که با استفاده از کیت تشخیص نشان داده شده در تصویر 3 به راحتی می‌توانید موتور اصلی را شناسایی کنید.

لطفا مطابق با تصویر 3، از قسمت جلوی کیت و از داخل پنجره‌های چپ و راست هولوگرام نام HONDA را مشاهده نمایید.

 

تصویر 3

از پنجره سمت چپ فقط نام HONDA را به رنگ قرمز مشاهده می‌کنید، اما از پنجره سمت راست کلمه SECURE نمایان و هولوگرام به صورت رنگی قابل مشاهده است، تصویر 4.

 

تصویر 4

کیت تشخیص را نزدیک ببرید تا بتوانید نتیجه‌ای مانند آنچه در تصویر 5 نشان داده شده ببینید.

 

 

1-      اگر هیچ هولوگرامی روی موتور نصب نباشد،

2-     یا اینکه در هر دو پنجره کیت تشخیص نتایج نشان داده شده در تصویر 6 را مشاهده کردید

پس موتوری که در اختیار شماست موتور هندای اصلی نیست.