نگهداری موتور و گیربکس های تیلرهای بنزینی و دیزلی

1. قبل از روشن کردن دستگاه سطح روغن موتور و واسکازین گیربکس را چک کنید.

2. هواکش دستگاه از نوع روغنی بوده و در کاسه هواکش به میزان 100cc روغن  10w40 بریزید.

3. پس از هر 10 ساعت کار، روغن داخل  هواکش را تعویض و توری هواکش را تمیز نمایید.

4. روغن موتور را برای با راول پس از 5 ساعت کار و برای بار دوم پس از 20 ساعت کار تعویض کنید و بعد از آن، پس از هر 50 ساعت کار، روغن موتور تعویض گردد.

5. برای موتور از روغن 10w40 با API بالا (CE) و به میزان 1.65 لیتر استفاده نمایید.

6. در مورد موتورهای بنزینی از روغن با استاندارد (SE) بالا استفاده نمایید.

7. واسکازین دستگاه را برای بار اول پس از 5 ساعت کار تعویض نمایید و سپس گیربکس را با گازوئیل شستشو داده و تخلیه نمایید و بعد از آن گیربکس را با واسکازین تکمیل نموده و پس از هر 1000 ساعت تعویض نمایید. 

8. برای گیربکس از واسکازین 80W90 و به میزان 2.5 لیتر استفاده نمایید.