نگهداری موتور و گیربکس تراکتورهای دو چرخ BCS

  • قبل از روشن کردن دستگاه حتما سطح روغن موتور و واسکازین گیربکس را چک نمایید.
  • هواکش دستگاه از نوع روغنی بوده و در کاسه هواکش به میزان 100CC  روغن 10W40 بریزید.
  •  پس از هر 10  ساعت کار روغن داخل هواکش را تعویض و توری هواکش را تمیز نمایید.
  • روغن موتور رابرای بار اول پس از 2 ساعت کار و بعد از آن پس هر 15 ساعت کار روغن موتور تعویض نمایید.
  • برای موتور از روغن10W40  با API   بالا (CE) و به میزان 1.65 لیتر استفاده نمایید.
  • در مورد موتورهای بنزینی از روغن با  استاندارد (SE) بالا استفاده نمایید.
  • بعد ازهر 50 ساعت کار سطح  واسکازین گیربکس را کنترل نمایید.
  • برای گیربکس از واسکازین 80W 90   و به میزان  1.4 لیتر استفاده  نمایید.