نگهداری ترانسمیشن و کاتربار دروگرهای دو چرخ BCS

  • برای ترانسمیشن روغنی از واسکازین 80W90  و به میزان 0.6  لیتر استفاده نمایید.
  • پس از هر 4 ساعت کار نقاط مختلف ترانسمیشن خشک را گریس­کاری نمایید (چهار عدد گریس خور).
  • پس از هر 100 ساعت کار وضعیت پین کنترل حرکت تیغه را بررسی نمایید.
  •  فاصله بین بوش و پیچ جانبی کوپلینگ از هر طرف نباید از 0.1 میلی متر تجاوز نماید.
  • در صورت فاصله فاصله بین بوش و پیچ جانبی کوپلینگ، مهره پیچ جانبی را شل کرده و پیچ جانبی را در جهت عقربه ساعت بپیچانید تا خلاصی تنظیم شود سپس مهره را سفت نمایید.
  • پس از هر بار کار با دستگاه تیغه های کاتر بار را شسته و برای جلوگیری از زنگ زدگی تیغه ها را به روغن آغشته کنید.
  • همیشه فاصله بین تیغه متحرک و ثابت را کنترل نمایید و در صورت نیاز به وسیله چهار عدد نگهدارنده تیغه فاصله را تنظیم نمایید.
  • وجود خط و اثر بر روی تیغه و یا داغ شدن بیش از حد نگهدارنده و تیغه دلیل سفت بودن تیغه­ها می باشد.
  • همیشه برای استفاده از دنده عقب کلاچ را کامل بگیرید و سپس اهرم دنده عقب را درگیر کنید.
  • در صورتیکه سطح برش ناصاف می باشد حداکثر ارتفاع برش را انتخاب نمایید.