مهره

مهره‌ها دارای سوراخی هستند که داخل آنها رزوه شده است و قطر ته دنده آنها معادل قطر سر دنده پیچ می باشد. مهره‌ها برای بستن و مهار کردن اتصال های پیچی به کار می روند. در قطعات مکانیکی با حدیده کردن سوراخ ایجاد شده روی قطعه مهره ایجاد می‌کنند تا پیچ در آن بسته شود. توجه کنید برای انکه مهره بتواند روی پیچ بسته شود باید از نظر مشخصات (گام دنده، قطر پیچ و...) همانند پیچ باشد. مثلا اگر پیچ M10 باشد مهره هم باید M10 باشد.

 

شکل 1: اشکال مهره

 

شکل 2: چند نمونه مختلف مهره

روش های جلوگیری از باز شدن مهره: از این روش ها موقعی استفاده می شود که احتمال باز شدن مهره در اثر ارتعاشات وجود داشته باشد.

 

شکل 3: روش‌های جلوگیری از باز شدن مهره

یکی از متداول ترین روش های جلوگیری از باز شدن مهر،ه استفاده از مهره های قفل شونده می باشد.

 

شکل 4: نمونه‌هایی از مهره های قفل شونده

سفت کردن مهره و پیچ: هر پیچ و مهره ای را باید طبق گشتاور مجاز و توصیه شده برای آن سفت کاری کرد، در غیر این صورت در سه وضعیت زیر به مهره و پیچ خسارت وارد شده و اتصال با ضعف مواجه می شود.

1-      بریدن رزوه مهره یعنی شکستن دنده های رزوه داخلی (هرز شدن مهره)

2-      بریدن رزوه پیچ یعنی برش و شکستن دند ههای رزوه خارجی (هرز شدن پیچ)

3-      شکستن بدنه پیچ (بریدن پیچ)

دو مورد اول تنها وقتی اتفاق می افتند که تعداد دنده رزوه های حمل کننده خیلی کم باشند. یعنی وقتی عمق درگیری پیچ خیلی کم بوده و یا مهره ارتفاع کافی نداشته باشد.

در صورت بستن پیچ با گشتاور بیش از حد مجاز، پیچ بریده یا قطعه آسیب می‌بیند.

 

شکل 5: بریدن ساق پیچ

 

واشر

از واشرها برای افزایش سطح درگیری و توزیع فشار بر سطح اتصال و جلوگیری از باز شدن پیچ و مهره و آب بندی محل بستن پیچ و مهره استفاده می شود. واشرها با توجه به قطر پیچ انتخاب شده و روی پیچ و یا زیر مهره قرار می گیرند.

 

شکل 6: پیچ و مهره همراه واشر

 

شکل 7: نمونه هایی از واشرها

خارها

خارها برای اتصال اجزای گردان (مانند:چر خدنده، چرخ تسمه، چرخ زنجیر و...) روی محور به کار می رود.

 

شکل 8: نمونه ای از خارها