برش الیاف شاخه های نخل بسیار مشکل است به ویژه اگر شاخه ها تر و کهنه باشند. برای اجرای عملیات هرس نخل می‌توانید از هد الحاقی علفزن مخصوص استفاده کنید. طراحی این محصول طوری است که پس از نصب روی شافت علف زن و دریافت نیروی محرک از شافت با سرعت بالا و به صورت چپ و راستی ویبره یا لرزش می‌کند. با این حرکات در مجاورت شاخه نخل برشی سریع، تمیز و آسان اجرا می شود. هد هر نخل مناسب دستگاه علفزن دوشی دو زمانه است.