موتور دوزمانه

حجم موتور: 50cc

با قدرت 3hp

تیغه: 50cm

زنجیر OREGON آمریکایی