مدل: NT7200
نوع موتور:

تک سیلندر، دوزمانه

هواخنک

حجم موتور:

72CC

توان موتور: 4.4hp
کاربراتور:
Walbro ژاپن
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 60cm
وزن: 6.1Kg
میزان صدا:  
سرعت چرخش زنجیر:  
سرعت چرخش اسپراکت:  
میزان ارتعاش:  
نوع و مقدارسوخت مصرفی: