مدل: خط کشی چمن SKN
عرض کار: 10cm
ظرفیت مخزن: 15Lit
 سایر امکانات:   
دارای یک مخزن رنگ و 3 غلتک برای انجام عملیات خط کشی