مدل: SKN-Seeder
عرض کار: 

30cm

ظرفیت مخزن:  940سانتی متر مکعب 
سرعت پخش: 940 گرم بر مترمکعب 
وزن:  7.2kg