مدل : HSD186FAE
 موتور:  10hp
سوخت: دیزل
انتقال قدرت:  
عرض کار: 80-130cm
عمق کار:  
تعداد دنده: 2دنده جلو-1دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت: الکتریکی