مدل : HSD178FE
 موتور:  7hp
سوخت: دیزل
انتقال قدرت: الکتریکی 
عرض کار: 80-110cm
عمق کار:  
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1 دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت: