مدل: WM 1100BE
 موتور: 8.5-9hp
سوخت: دیزلی
انتقال قدرت: گیربکسی
عرض کار: 80-130cm
عمق کار: 15-30cm
تعداد دنده: 2 دنده جلو، 1دنده عقب    
وزن:  
سیستم استارت: الکتریکی