مدل:  BCS-Ferrari 340
موتور:   انتخابی(بنزینی و دیزل)
توان:   (5/5-9hp)انتخابی
عرض کار روتیواتور:   66-80cm
عرض کار دروگر:   100-115cm
عمق کار:   15-30cm
تعداد دنده:   7دنده(4دنده جلو و3دنده عقب)
چرخ:   8*400  100*400  10*500
وزن:   
قابلیت و امکانات: