نوع موتور: WM178 دیزلی
حجم موتور: 296cc
مکش: 7m
ارتفاع دهش: 30m
دبی: 54 مترمکعب بر ساعت
وزن: 53kg