محصول SPEED FRANCE فرانسه

نخ های مغزدار(تیتانیوم)

از قطر 2/5 الی 3/5 میلیمترو در طولهای مختلف

 مقاوم در برابر پارگی و خراشیدگی و مناسب کارهای حرفه ای

30% دوام بیشتر نسبت به نخ های مرسوم