32 تیغه مستقل

حفره  به قطر 25 میلیمتر

عمق هوادهی در چمن: 80میلیمتر

عرض هوادهی: 98cm

قابلیت نصب بر روی انواع چمن زن های تراکتوری

کمترین نیاز به سرویس و نگهداری