موتور:       دو زمانه
حجم موتور:      31.8cc
توان موتور: 2hp
کاربراتور: Walbro ژاپن
زنجیر: Oregon
طول تیغه: 40cm
وزن: 5.3kg