موتور :                    دو زمانه 
حجم موتور: 54 cc                              
توان موتور: 3 hp
کاربراتور: Walbro ژاپن
زنجیر: Oregon
طول تیغه: 50 , 60 cm
وزن: 6.5 kg