موتور:            1E36-E -دوزمانه- هواخنک
حجم موتور: 25.4cc
توان موتور: 1.2hp
ملحقات قابل نصب:   

هد شمشاد زن-هد شاخه بر-هدعلفزن- هد حاشیه زن-هد کناره بر چمن

هد کلتیواتور-هدشیکر زیتون و پسته

طول شافت:  1.7m
طول دسترسی قابل تنظیم:                   3-3.4m
طول تیغه اره:

25cm

زنجیر: Oregon 91 VG
عرض کار کلتیواتور: 30cm

مناسب برای برداشت گردو، زیتون، هرس درختان، برش علوفه کناره جوی ها، شخم داخل ردیف و ....