هد رنده ای: برای از بین بردن علفهای هرز استفاده میشه و سطح خاک را تا عمق 5 سانت تراش می دهد.