نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 25.6cc
توان موتور: 0.9hp
سوخت: مخلوط بنزین و روغن به نسبت 25 به 1
کاربراتور:  
نوع زنجیر: Oregon آمریکا
طول تیغه: 25cm
طول دسته: 225cm
دسترسی: 375cm
وزن: 7.4kg