مدل: JPS260
نوع موتور:                   Mitsubishi TU26
حجم موتور: 25.6cc
توان موتور: 0.9hp
کاربراتور:  
نوع زنجیر: Oregon
نوع و طول تیغه: 25cm                              
وزن: 7.4kg
طول دسته: 225cm
دسترسی: 375cm