اره شاخه بر موتوری (high cutter) برند CASTER

موتور:                   Mitsubishi TU26
حجم موتور: 25.6cc
توان موتور: 0.9hp
تیغه و زنجیر: Oregon
طول تیغه: 25cm                              
طول دسته: 225cm
دسترسی: 375cm
وزن: 7.4kg