نوع موتور: دوزمانه
حجم موتور: 27.2cc
توان موتور: 0.95hp
سوخت: مخلوط بنزین و روغن به نسبت 25 به 1
کاربراتور:  
نوع زنجیر: Oregon آمریکا
طول تیغه: 25cm
طول دسته: 290cm
دسترسی: 425cm
وزن: 8.3kg