دستگاه برش چمن SKN

موتور: هوندا GX270

سیستم انتقال قدرت: تسمه ای 

شاسی: استیل

سرعت:3310m/h تا 2130

عرض کار: 349mm

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

عمق کار: تنظیم ارتفاع مرحله ای 30mm الی 15

راندمان کاری: 1155m2/h تا 744

ارتفاع دسته از زمین: 820، 860، 920mm

ابعاد: 920*800*1650 میلی متر مربع  

 

 برای آگاهی بیشتر از عملیات صحیح تکمیل چمن این مطلب را مطالعه نمایید.