مدل: بذرپاش دستی
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

قابلیت تنظیم پاشش بذر

10کیلویی

مناسب برای بذر گندم و چمن و غیره