مدل: SKN4000
ارتفاع پاشش: 11m
توان موتور: 1.08hp
نوع موتور: دوزمانه 36cc
حجم: 14L
وزن خالص بدون محلول: 12.500kg
دبی سمپاشی: 4lit.min
دبی گردپاشی:  6kg.min
استارت: هندلی