مدل: SKN5000
نوع موتور: دوزمانه 36cc
حجم: 20 لیتر 
وزن خالص بدون محلول: 8.500kg
حداکثر دبی سمپاشی: 6g/kw.h
فشار: 25bar