قطر آبپاشی 10m
سطح کار 78.5m2
 زاویه پاشش 0-360درجه 
 سایر ویژگی ها   پایه دار 

شرح دستگاه: یکی از انواع سیستمهای آبیاری در فضاهای سبز و زمین های چمن ورزشی (گلف، فوتبال و...) سیستمهای آبیاری بارانی می باشد که در این نوع از سیستمهای آبیاری به تعداد کافی بال آبیاری و آبپاش وجود دارد،