مدل:   EURO 5
موتور:  5.5hp
سوخت:   بنزینی هوندا GX160
انتقال قدرت:    گیربکسی
عرض کار:   75cm
عمق کار:   
 تعداددنده:  
وزن:  
سیستم استارت:  

مناسب خاک ورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب