مدل: KM178
موتور: 7 اسب بخار
سوخت:  دیزل
انتقال قدرت: گیربکسی
عرض کار: 110-80cm
عمق کار: 30-15cm
تعداد دنده: 3نده جلو و1دنده عقب
وزن:  
سیستم استارت: هندلی