مدل: WM1100A/AE
موتور: WM178F/WM178FE-(3600rpm)
سوخت: دیزل
انتقال قدرت: گیربکسی
عرض کار: 80-110cm
عمق کار: 15-30cm
تعداد دنده: 3 (2دنده جلو، 1 دنده عقب)
وزن:  
سیستم استارت: هندلی/استارتی