مناسب برای شخم باغات و زیر خاک کردن علوفه

قابل استفاده در فضاهای محدود زیر درختان پایه کوتاه 

کمک به افزایش حاصلخیزی زمین با افزودن علوفه به عنوان کود سبز به زمین 

موتور بنزینی 6/5 اسب بخار

گیربکس سه حالته 2دنده جلو 1دنده عقب

عرض کار: 105cm

انتقال قدرت تسمه ای موتور به گیربکس

24 تیغه

گلگیر دار

مناسب برای خاک های رسی، لوم رسی و شنی لومی

ظرفیت مزرعه ای واقعی 0.261ha/h

شیب مناسب: 20%

مناسب خاکورزی ثانویه در مناطق خشک و کم آب