مدل:  BCS-FERRARI 515
 موتور:  انتخابی(بنزینی و دیزل)
توان:   (5/5-9h)انتخابی
عرض کار روتیواتور:   66-80cm
عرض کار دروگر:   100-115cm
عنق کار:   15-30cm
تعداد دنده:   4دنده(2دنده جلو و2دنده عقب)
چرخ:   8*400  100*400  10*500
وزن:   93kg
قابلیت و امکانات: