مدل: BCS728
موتور:

انتخابی(بنزینی و دیزل)

توان:  (5/5-9hp)انتخابی
عرض کار-روتیواتور:  
عرض کاردروگر:  
عمق کار: 15-30cm
تعداد دنده: 6دنده(3دنده جلو و سه دنده عقب)
چرخ:

8*400  100*400   10*500

وزن: 129kg
قابلیت و امکانات: