مدل:  BCS740BCS740
 موتور:  انتخابی(بنزینی و دیزل)
 توان:  (5/5-9hp)انتخابی
عرض کار روتیواتور:   66-80cm
عرض کار دروگر:   66-80cm
عمق کار:   15-30cm
تعداد دنده:   7دنده(4دنده جلو و3دنده عقب)
چرخ:   8*400  11*400  10*500
وزن:   
قابلیت و امکانات:   160kg