نوع موتور: WM186 دیزلی
حجم موتور: 418cc
مکش: 6m
ارتفاع دهش: 30m
دبی: 96 مترمکعب بر ساعت
وزن: 65kg